การใช้ภาษาไทย (Using of Thai Language)

course-v1:UP+UP003+2017
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านสรุปความ การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ และการอ่านตีความ
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดลงทะเบียน
08 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC