การสื่อสารในสังคมดิจิทัล(Communication in Digital Society)

course-v1:UP+UP004+2017
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดลงทะเบียน
08 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC