การวางแผนและออกแบบการขนส่ง | Transportation Planning and Design

course-v1:UTCC+UTCC001+2017
คำอธิบายรายวิชา
การวางแผนและออกแบบการขนส่งนี้ จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของการขนส่ง ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง/การกระจายสินค้า การกำหนดเส้นทางในการขนส่ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวางแผนและจัดเส้นทางการขนส่ง
ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

02-697-6000

126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดลงทะเบียน
11 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC