Skip to main content

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy English for Everyday Life)

Enrollment is Closed

About this course "Easy English for Everyday Life"

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญกับในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะศึกษาในรายวิชาเฉพาะของแต่ละศาสตร์ที่ชำนาญ Easy English for Everyday life จึงจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ – เสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลีที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคที่มีองค์ประกอบของประโยคพื้นฐาน

Course syllabus

English is important in the basic knowledge and preparation of students in higher education before students study their specific subject or their expertise. Easy English for Everyday life is required to practice the basic skills of the English language - sounds, words, phrases, sentences, parts of sentences such as nouns, pronouns, adjectives, and adverbs required on a daily basis. Focusing on the meaning of words, phrases and grammatical structure of the sentence with a sentence that contains the elements needed for basic listening, speaking, reading and writing skills for everyday communication.

Requirements

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเราเปิดเพื่อประชาชนทั่วไป ที่มีเวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานถ้าคุณเป็น นักเรียน นักศึกษาปีที่ 1 หรือ ผู้ที่อยากพัฒนาตนเอง

Content Level

ระดับเนื้อหารายวิชา BRU001 Easy English for Everyday Life เทียบเท่า A1 (CEFR)

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้

  1. สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม
  2. สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก และสิ่งของที่มี
  3. สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

CEFR and ESOL examinations diagram

Course Objective

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) มีความรู้ทางด้านคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Knowledge)

2) สามารถอ่านเนื้อหาแล้วความเข้าใจบริบทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Comprehension)

3) สามารถนำไปใช้ในบริบทที่กำหนดให้ได้ (Application)

4) สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มอบหมายให้ได้ (Analysis)

5) ผู้เรียนสามารถสรุป หรือ เขียนตอบโจทย์สั้นๆได้ (Synthesis)

Course Evaluation

เกณฑ์การให้คะแนน 60% = Pass

เก็บภายในบทเรียน (แบบฝึกหัด)

( Quiz 40%)

ทดสอบย่อย (แต่ละบท)

( Exam 40%)

สอบปลายภาค

(Summative Exam 20%)

Course Staff

Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Thayida Pholying (อ.ทยิดา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Small Talk

I come from Buriram Rajaphat University (BRU). I always teach English for Communication, English for Academic purposes I and II, but I had taught English in Primary school since 2012 - 2014, then 2014, I had changed my job to be an English lecturer in Nakhon Ratchasima College since 2014 - 2016 year. And now, I teach in BRU since August1, 2016. Well, many Thai people think English such a difficult thing to learn, but I think we can change it by making it easier! So that, Easy English for Everyday life is good for everyone who want to learn English. คนไทยหลายๆคนคิดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากแต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดนั้นได้เพียงทำให้ง่ายขึ้น! Easy English for Everyday Life เป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังหาที่เรียนภาษาอังกฤษ
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Suteera Pothitha (อ.สุธีรา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

Small Talk

My name is Suteera Pothitha. I recently work as an English lecturer at Buriram Rajabhat University. To gained an experience in teaching English, I had landed an internship at Demonstration School of Khon Kaen University for 1 year. After that, I graduated wih a bachelor’s degree in Teaching English to Speaker of Other Languages (TESOL) and mastter degree in English at Buriram Rajabhat University. I have taught courses to students which are English for Communication and English for Academic Purposes 2. My teching phylosophy is “teachers who love teaching, teach children to love learning”. ปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยใจรัก
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Rosesamon Panduangkaew (อ.รสมน)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

Small Talk

I received a Bachelor Degree from Rajabhat Institute Suan Dusit and a Master Degree from Ramkhamhaeng University. Now, I am an English lecturer at Buriram Rajabhat University. As being a lecturer here, I am so great to have my class fascinating in English for Communication. As we all know that Thai students, especially in a rural area, are afraid of learning English. It’s challenging me how to make class more interesting. “Always be happy, don’t be serious and just keep trying”มีความสุขไปกับมัน อย่ากังวลและจงเพียรพยายาม, it’s the sentence I often used to encourage them when they must face with English Courses in the first semester by trying to push them on focusing their inspiration because they are clever than they think! I believe that the students enjoy their time in my class as much as well.
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Waridtha Rattanawaropas (อ.วริษฐา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

Small Talk

I was born and raised in Buriram. Currently, I work as English Lecturer at Buriram Rajabhat University, helping students with their general knowledge by teaching "English for Communication", and "English for Academic Purposes II" I have an MA (English) from Buriram Rajabhat University and a ฺBBA (Finance) from Khonkaen University. I enjoy my job, I think my favorite language skill is speaking and that's always the fun part in the classroom. I am also focused on putting my skill in Business English as I considered it is important for all business communication worldwide such as public speaking and presentation.
Course Staff Image #1

Instructor

Ajarn Purisa Watcharenwong (อ.แอน)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

Small Talk

After graduated from Srinakarinwirot University, English major, I continued my Master’s degree in Applied Linguistics at Mahidol University with an ambition of being a teacher. Now my goal has been fulfilled by being an English lecturer at Buriram Rajabhat University. I teach English for Communication, and English for Academic Purposes I and II. Also, I’m responsible for teaching Basic Translation and Business English I. Seeing students enjoy learning English makes me feel happy with my work here. However, learning never ends. I’m still seeking for doing something new to help my students develop their English skills. I’m interested in learners’ autonomy and I believe this online course will help you learn English by yourself at any times and anywhere. Believe me…you will enjoy learning English!

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

Easy English for Everyday Life (BRU001) works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

Contract Information

อ.ทยิดา (คนสวย) Email: brru.mooc@thaicyberu.go.th