กล้วยไม้วิทยา (Orchidology)

  Course Number cmu002
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hour/Week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

เกี่ยวกับรายวิชา

ความสำคัญของกล้วยไม้ ลักษณะเด่น การเขียนชื่อกล้วยไม้ตามหลักสากล การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การทำโรงเรือน การขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ กล้วยไม้ชนิดต่างๆ ที่พบเห็นได้ในประเทศไทย การผลิตกล้วยไม้เชิงการค้า หลักการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และวิธีการตัดสินกล้วยไม้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดต่างๆ

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

3. มีความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้

4. ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

จบการศึกษาระดับปีมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์หรือวิทย์-คณิตขึ้นไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมครบทุก Unit และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 60 %

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
Assoc. Prof. Dr. Nuttha Potapohn

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: natorchid@gmail.com

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}