การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

  Course Number cmu003
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 hrs./week
Enrollment is Closed

เกี่ยวกับรายวิชา

การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบ แนวคิดพฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging) นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรและผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัย นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ กฎหมาย และ พรบ.ผู้สูงอายุ แนวคิด พฤฒิพลัง (Active aging, Successful Aging, Healthy Aging)
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และจิตใจ ในผู้สูงอายุ
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การหกล้ม ข้อเข่าเสื่อม ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ หลักการดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง และการใช้ยาในผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในทบวงมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่มีความสนใจในการพยาบาลผู้สูงอายุ

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ตามเกณฑ์การวัดประเมินผลของมหาวิทยาลัย คือ

  A มากกว่า 80%

  B+ เท่ากับ 79.99% - 75%

  B เท่ากับ 74.99% - 70 %

  C+ เท่ากับ 69.99% - 65%

  C เท่ากับ 64.99% - 60%

  D+ เท่ากับ 59.99% - 55%

  D เท่ากับ 54.99% - 50%

  F น้อย 50%

ประเมินจาก

คะแนนเต็ม = 100 คะแนน (100%)

 • คะแนนความรู้ = 40 คะแนน (40%)
 • คะแนนการมีส่วนร่วมในการเรียน

จำนวนชั่วโมงในการเข้าศึกษาบทเรียน online ไม่น้อยกว่า80% ความรับผิดชอบ การศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองครบ 100 % = 60 คะแนน (60%)

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วณิชา พึ่งชมภู
Asst. Prof. Dr. Wanicha Pungchompoo

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
wanicha.p@cmu.ac.th

ผู้สอนร่วม

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
Inst. Dr. Nattaya Suwankruhasn

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
k_chunnawong@hotmail.com

วิทยากรรับเชิญ

Course Staff Image #1

บำเหน็จ แสงรัตน์ (พว, พยม, อพย(การพยาบาลผู้สูงอายุ))
Bumnet Saengrut (RN, MSN, Dip. APGN)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
bumnet.s@cmu.ac.th

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}