ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข (Science and Art for Happiness Creation)

  Course Number cmu004
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hours / Week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

เกี่ยวกับรายวิชานี้

เนื้อหาของรายวิชานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักตัวเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษา ความหมายความสำคัญแนวคิดและแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา สาระและความสำคัญแห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทหรือระดับของความสุข การประเมินความสุข และการสร้างความสุขด้วยตัวเอง ความเชื่อมโยงของสาระแห่งชีวิต การศึกษา จิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุข เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการเข้าถึงความรู้ ความจริงและความดีงามของธรรมชาติและสรรพสิ่ง

เงื่อนไขในการเรียนรู้วิชานี้

ผู้เรียนที่สนใจเรื่องความสุขทั่วไปก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่หากมีความรู้เรื่องจิตวิทยาทั่วไปจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของรายวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) : ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญและสาระที่แท้ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น สามารถรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้
  2. อธิบายความหมายความสำคัญและสาระที่แท้ของชีวิตและการศึกษาได้
  3. อธิบายความหมายและความสำคัญของจิตตปัญญาศึกษา และบอกถึงหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ ของ จิตตปัญญาศึกษาได้
  4. อธิบายสาระและความสำคัญแห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทหรือระดับของความสุขและ การประเมินความสุขได้
  5. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสาระแห่งชีวิต การศึกษา จิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุขด้วยตนเองได้
  6. เขียนกิจกรรมหรือโครงการการพัฒนาความสุขด้วยตนเองได้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ด้วยเมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้รับผิดชอบ และผู้สอนรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์
( Assist.Prof.Dr.Sombat Skulphan)

ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sombat.sk@cmu.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (ผู้ช่วยสอน)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chalermpon_kajai@cmu.ac.th


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}