การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย (ANTI CORRUPTION IN THAILAND)

  Course Number cmu005
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hour / Week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายของการทุจริตในสังคมไทย มุมมองของภาคส่วนต่างๆต่อการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุการทุจริตในสังคมไทย รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตในสังคมไทย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของไทย กรณีศึกษาการทุจริตในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไขญหาการทุจริตในสังคมไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : ผู้เรียนสามารถ

  1. อธิบายพฤติกรรมการทุจริตที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. วิเคราะห์สาเหตุของการทุจริต
  3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบของการทุจริต
  4. เสนอแนะแนวทางเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาการทุจริต

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านร้อยละ 50

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #2

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค
(Associate Professor Thanyawat Rattanasak, Ph.D.)

อาจารย์ผู้สอน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
thanyawat.r@cmu.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา
(Assistance Professor Pojjana Pichitpatja, Ph.D.)

อาจารย์ผู้สอน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pojjana.cmu@gmail.com

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}