การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ (Course Design for Business)

  Course Number cmu013
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hour/Week
Enrollment is Closed

เกี่ยวกับรายวิชา

การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงการปรับชีวิตที่ต่อเนื่องจากห้องเรียนซึ่งเป็นการให้การศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการเริ่มชีวิต เมื่อเดินข้ามเข้าสู่ตลาดแรงงานในซีกโลกธุรกิจ เป็นการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อปรับสภาพ นำการศึกษาพื้นฐานมาเป็นความสามารถและศักยภาพในการสร้างความสำเร็จในงานเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต การเรียนรู้ในวิชานี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

1. ANALYSIS: การหาความต้องการในการฝึกอบรม

2. DESIGN: การวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบหลักสูตรในการอบรม

3. DEVELOPMENT: การพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ

4. IMPLEMENTATION: การจัดการฝึกอบรมตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์

5. EVALUATION: การออกแบบแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ

พร้อมทั้งให้ตัวอย่างจริงในการออกแบบหลักสูตรขององค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรภาคธุรกิจและ Model การออกแบบหลักสูตรที่ใช้แพร่หลาย แล้วจึงเริ่มเข้าใจความต้องการพื้นฐานและสามารถสร้างแบบสอบถามที่ใช้จัดทำ Needs survey ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์ประกอบการออกแบบหลักสูตรพื้นฐานเพื่อปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาบุคลากร และสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

  1. การบ้าน (2 ชิ้น ชิ้นละ 20 และ 15 คะแนน) 35 คะแนน
  2. ทดสอบ (3 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน) 30 คะแนน
  3. งานกลุ่ม (1 ชิ้น ชิ้นละ 30 คะแนน) 30 คะแนน
  4. แบบฝึกหัด (1 ครั้ง ครั้งละ 5 คะแนน) 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์

Mrs.Naowarat Bumrungchit

naowaratb@outlook.com

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}