เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)

  Course Number cmu017
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hours / Week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการ และเทคนิคเกี่ยวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ ทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ เทคนิคการตอบคำถาม ข้อพึงระวัง และลักษณะการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และสรุปสาระสำคัญของเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้นำไปใช้ในการนำเสนอของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

รายวิชาเทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนในหลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน
โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านที่ร้อยละ 60 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

  1. เข้าเรียนครบทั้งหมด 9 บทเรียน และได้ผลการประเมินการเรียนรู้รายหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  2. ได้ผลการประเมินการเรียนรู้รวมทุกหน่วยการเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
Miss Priyanut Wutti Chupradit

priyanut.w@gmail.com
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA (This work by Chiang Mai University, as a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.).
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}