ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ (IT for Management)

  Course Number cmu019
  Classes Start
  Classes End
Enrollment is Closed

เกี่ยวกับบทเรียน

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไปเป็นวงกว้าง องค์กรธุรกิจเองก็มีการนำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และช่วยให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมต่างๆทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างกว้างขวางแล้ว หากแต่หลายๆองค์กรธุรกิจยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์อย่างที่ต้องการ จึงมีการศึกษาต่อไปถึงกลยุทธ์การนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการใช้งานด้วย เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด จนเกิดเป็นระบบใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน และทำให้ศาสตร์ทางด้านนี้มีความลุ่มลึกมากขึ้น

เนื้อหา

Module 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการองค์กรธุรกิจ

Module 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Module 3: ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (IS/IT Strategy)

Module 4: โมเดลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Model)

Module 5: การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

Module 6: การจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า

Module 7: การวางแผนการผลิตและการผลิต

Module 8: การตลาด การขาย การจัดส่งสินค้า (Marketing, Selling and Logistics)

Module 9: การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี

Module 10: IT/IS Securities and Governance

Module 11: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business and e-Commerce)

Module 12: สรุปภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ธันยานี โพธิสาร

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ เดชนะ สิโรรส

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ใจรัตน์ จตุรภัทรพร

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สาลินี สันติธีรากุล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อลงกต ลิ้มเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}