Skip to main content

วิกฤตการณ์โลกร้อนและการแก้ปัญหา (The global warming solutions) CU-MOOC


"รับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมเรียน 24 เมษายนนี้ เป็นต้นไป"

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

"การแก้ปัญหาโลกร้อน"

   มลภาวะ และความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต สภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศร้อนขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือการปรับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการใช้เครื่องใช้เครื่องปรับอากาศ แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ และเลือกใช้วัสดุในการสร้างอาคารที่เหมาะสม เช่น หลังคา กระจก ผนังกันความร้อน ผนวกกับการประยุกต์ใช้น้ำเพื่อระบายความร้อน และวางแผนการจัดการขยะของเสียในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้การแก้ปัญหาโลกร้อนมีความยั่งยืนและลดผลกระทบที่จะสร้างภาวะเรือนกระจก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสาเหตุของปัญหา การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน

   2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ปัจจัยที่สำคัญและมีผลกระทบสูง

คุณสมบัติผู้เรียน

   สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

เกณฑ์การวัดผล

   เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ
ข้าราชการบํานาญและอาจารย์พิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาปนิก และประธานมูลนิธิลดโลกร้อนด้วย ท่านมีผลงาน รางวัลและเกียรติคุณ หลายรายการ อาทิ รางวัลและเกียรติคุณ
-ปี 2554 รางวัล Thailand Energy Awards 2001 "อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารใหม่" สำหรับผลงานอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
-ปี 2554 รางวัล Platinum Certificate for meeting the standard of the Malaysia Green Building Index (GBI) and the Singapore BCA Green Mark

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยสอน

ดร.สุธีวัน โลห์สุวรรณ
สถาปนิก และ นักวิจัย ผลงานด้านวิชาชีพ อาทิ
- โครงการออกแบบก่อสร้าง สถานที่สำหรับพิธีเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สะพานเชื่อมจากสถานที่สำหรับพิธีไปอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 และป้าย “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SUVARNABHUMI AIRPORT"
- ผู้ออกแบบวางผังและควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงพื้นที่และออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน e-Mail

eng.chula.mooc@thaicyberu.go.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  cu001
 2. Classes Start

  Apr 24, 2017
 3. Classes End

  May 28, 2017
 4. Estimated Effort

  2 Hours / Week
Enroll