การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan

  Course Number cu013
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enrollment is Closed

รายวิชา

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

Individual Development Plan

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

5 ก.พ. 2561 - 25 เม.ย. 2561

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์

e-mail : cu01.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ ลักษณะ และความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนารายบุคคลกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการประเมินความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทของแผนพัฒนารายบุคคลที่มีต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดสมรรถนะที่ตนเองจำเป็นต้องพัฒนา

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและการประเมินที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเอง

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}