เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

  Course Number hu003
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1
Enrollment is Closed

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

Technology Hardware and System Software

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ได้ สามารถตรวจสอบวิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์ได้ สามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบต่าง ๆ

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ได้

4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบวิเคราะห์การชำรุด เสียหายของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได้

5.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี

6.ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

7.ผู้เรียนสามารถทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย/รักในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์/ มีความตั้งใจที่จะประกอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา

เข้าเรียนครบทุก Unit ร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 80% และแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 70%

อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

 ตำแหน่ง คณบดี

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :   5 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :   1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :  เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน :  วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560
* เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

Office of Online Education at SPU
CC-BY-NC-SA
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}