การพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถครู

  Course Number TD102
  Classes Start
  Classes End
Enrollment is Closed
แนะนำรายวิชา
    ความสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างของหลักสูตร การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ การเขียนหน่วยการเรียนรู้ แนวคิดรูปแบบและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและผลงานของนักเรียน การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
  • วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ได้
  • สามารถเขียนหน่วยการเรียนรู้ได้
  • อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  • ฝึกประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และผลงานของนักเรียน
  • สร้างข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนนอิงตัวชี้วัดในหลักสูตร
กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย:
  • ครูใหม่ที่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 5 ปี
คณะผู้สอนและผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์เรื่องการพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถครู
Course Staff Image #1 ดร.กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
Course Staff Image #1 อ.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2
Course Staff Image #1 อ.ไชยากาล เพชรชัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1
Course Staff Image #1 อ.ธันยากานต์ กุลศุภกร
ผู้อำนวยการสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน สสวท.
Course Staff Image #1 อ.เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
ผู้ชำนาญ สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน สสวท.
Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}