การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

  Course Number TD111
  Classes Start
  Classes End
Enrollment is Closed
แนะนำรายวิชา
หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิธีสอน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
  • ได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอนอย่างครูวิทยาศาสตร์ มืออาชีพ
  • ได้เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนจากโรงเรียนอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน เชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย:
  • ครูใหม่ที่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 5 ปี
คณะผู้สอนและผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์เรื่องการพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
หัวข้อที่ 1 : กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
Course Staff Image #1

นางนภาพร ศิลประเสริฐ

โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) จังหวัดราชบุรี

Course Staff Image #1

นางสุภาภรณ์ แสงสุดตา

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อที่ 2 : ระบบสุริยะ
Course Staff Image #1

ดร.ศศิธร เขียวกอ

โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

Course Staff Image #1

นางจินตนา ตันตสุทธิกุล

ข้าราชการบำนาญ

หัวข้อที่ 3 : วัฏจักรน้ำ
Course Staff Image #1

นางจรูญพร ภาเรือง

โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี

Course Staff Image #1

นางกิติยา ดวงแก้ว

โรงเรียนบ้านผาแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อที่ 4 : แม่เหล็ก
Course Staff Image #1

นางนพพร มีช้าง

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก

หัวข้อที่ 5 : การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
Course Staff Image #1

นายประเวศ โฮมหงษ์

ข้าราชการบำนาญ

หัวข้อที่ 6 : แรงดึงดูดของโลก น้ำหนัก มวล
Course Staff Image #1

นางนพพร มีช้าง

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก

หัวข้อที่ 7 : ความหนาแน่นของวัสดุ
Course Staff Image #1

นางพนอ วรรณศิริ

โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ จังหวัดกาญจนบุรี

Course Staff Image #1

นางสาวกาญจนา ทัดสวน

โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หัวข้อที่ 8 : รถของเล่นไฟฟ้า
Course Staff Image #1

นางเพ็ญศรี ปัญญาประทีป

โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

Course Staff Image #1

นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ

โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}