การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

  Course Number TD112
  Classes Start
  Classes End
Enrollment is Closed
แนะนำรายวิชา
    หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิธีสอน มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้นได้อย่างมีประสิทธิผล เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
  • ได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้อย่าง มีประสิทธิผล
  • ได้เพิ่มพูนศักยภาพทางด้านวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอนอย่างครูคณิตศาสตร์ มืออาชีพ
  • ได้เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนจากโรงเรียนอื่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน เชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย:
  • ครูใหม่ที่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 5 ปี
คณะผู้สอนและผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
หัวข้อที่ 1 : กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ระดับประถมศึกษา
Course Staff Image #1

นางสาวกาญจนา มนัสโก

โรงเรียนราชวินิต กทม.

หัวข้อที่ 2 : จำนวนและการดำเนินการ (การบวก และการลบ)
Course Staff Image #1

นางสาวจงสฤษด์ บุรพงษ์ไพบูลย์

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง

หัวข้อที่ 3 : จำนวนและการดำเนินการ (การคูณ และการหาร)
Course Staff Image #1

นางสาวจงสฤษด์ บุรพงษ์ไพบูลย์

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง

หัวข้อที่ 4 : การวัด
Course Staff Image #1

นายบุญพา อร่ามโชติ

โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อที่ 5 : เรขาคณิต
Course Staff Image #1

นางสายสุณี อินจันทร์

โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อที่ 6 : พีชคณิต
Course Staff Image #1

นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กทม.

หัวข้อที่ 7 : การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น
Course Staff Image #1

นางสาวจงสฤษด์ บุรพงษ์ไพบูลย์

โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง

หัวข้อที่ 8 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (คณิตคิดสนุก 1)
Course Staff Image #1

นางดวงพร ปัญติภาณุวัฒน์

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หัวข้อที่ 9 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (คณิตคิดสนุก 2)
Course Staff Image #1

นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กทม.

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}