Enroll

สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ Creative Video Production

  Course Number kmitl002
  Classes Start
  Estimated Effort 2 Hour/Week

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำอธิบายรายวิชา

   ความหมาย ประโยชน์ และรูปแบบของรายการวีดิทัศน์ ทีมงานและกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์ มุมภาพและการเคลื่อนกล้อง แสงและเสียงในรายการวีดิทัศน์ การเขียนบทวีดิทัศน์ การตัดต่อรายการวีดิทัศน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. ผู้เรียนตระหนักในจรรยาบรรณของการผลิตรายการวีดิทัศน์

   2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์

   3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และเขียนบทวีดิทัศน์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

   4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและกลุ่ม

   5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเขียนบทวีดิทัศน์

คุณสมบัติผู้เรียน

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการผลิตสื่อวีดิทัศน์สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

   1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

   2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช

ผู้สอน

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม

ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายพิทักษ์ ทองนวน

ผู้ช่วยสอน

นายพิทักษ์ ทองนวน
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายมหรรณพ รัตนวงศ์

ผู้ช่วยสอน

นายมหรรณพ รัตนวงศ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายศรราม รัตนอมรเลิศ

ผู้ช่วยสอน

นายศรราม รัตนอมรเลิศ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายอภิรัฐ ชมภู

ผู้ช่วยสอน

นายอภิรัฐ ชมภู
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวปานตา คุ้มวงษ์

ผู้ช่วยสอน

นางสาวปานตา คุ้มวงษ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}