Enroll

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี|Augmented Reality

  Course Number kmutnb001
  Classes Start
  Estimated Effort 02.00

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจรายวิชา
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำอธิบายเกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต การทำงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและการดำเนินงานภาคธุรกิจ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการผลิตสื่อนวัตกรรมในด้านการตลาด ด้านการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์โฆษณา ด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ Thailand 4.0 ที่จะเน้นให้การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยขน์ได

เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าไว้ด้วยกันผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เว็บแคม สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งภาพเสมือนจริงหรือโมเดลจำลองนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที ซึ่งจะประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบ เป็นต้น

ความต้องการพื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน

  1. พื้นฐานผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโน้ตบุ๊คของผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงมาก ก็สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

  1. สามารถใช้โปรแกรมในการทำ AR ได
  2. สามารถจัดทำสื่อด้วย AR ได

การประเมินผล

คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 70%
ผู้ผ่านการเรียนในรายวิชานี้ เป็นการเรียนเพื่อรู้เป็นสำคัญ (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

Course Staff Image #2

อาจารย์วรุฒ บุญประยงค์

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

Course Staff Image #3

อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

Course Staff Image #4

อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม

อาจารย์ประจำรายวิชา การสร้างนวัตกรรม Augmented Reality

CREATIVE COMMON สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ THAIMOOC (THAIMOOC.ORG) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ CREATIVE COMMONS ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}