การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา : Learning Mathematics using STEM based approach

  Course Number mu004
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2
Enrollment is Closed
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (ไทย)การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
 • (อังกฤษ) Learning Mathematics using STEM based approach
 • ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ปรัชญาและการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา ความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาตร์แบบสะเต็มศึกษา ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา การประยุกต์ปัญหาด้านคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) สำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
 1. บอกความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
 2. อธิบายหลักการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางที่ใช้สะเต็มศึกษา
 3. ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
 4. วิเคราะห์และออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
 5. สร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาโดยบูรณาการกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
 • จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด : 10 ชั่วโมง
 • จำนวนที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1-2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 • จำนวนหน่วยกิตในเนื้อหาบทเรียนออนไลน์   : ไม่มี
 • จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรปกติ   : ไม่มี
 • กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : ครูคณิตศาสตร์/นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา/ประชาชนทั่วไป
 • ระดับของเนื้อหารายวิชา : ทั่วไป
 • ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น ถึง กลาง
 • ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
 • ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถม

ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล

(Assistant Professor Dr. Somkid Amornsamankul)

e-mail : somkid.amo@mahidol.ac.th

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร. พิชญ์กิตติ บรรณางกูร

(Dr. Pichkitti Bannangkoon)

e-mail : pichkitti.ban@mahidol.ac.th

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร. ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

(Dr.Chanun Lewchalermvong)

e-mail : chanun.lew@mahidol.ac.th

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสัจจา นะคะจัด

(Mr.Sujja Nakajud)

e-mail : sujja.nak@mahidol.ac.th

 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา : อ. ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี (Lect. Pratchayapong Yasri, Ph.D.)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ     : อ.ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ (Lect. Monamorn Precharattana, Ph.D.)
 • ครั้งที่ 1 : 1 พฤษภาคม 2560 -30 มิถุนายน 2560
 • ครั้งที่ 2 : 27 กรกฎาคม 2560 - 27 กันยายน 2560
 หนังสือและตำรา

 เอกสารประกอบการบรรยาย

 • เอกสารประกอบการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็ม (STEM)
  (free download http://www.ilearnsci.com)

เว็บไซต์

 

 • STEM education การศึกษาแบบสะเต็ม
 • ISBN เลขประจำหนังสือ
 • Modulo การหารเอาเศษ
 • Check digit เลขโดดตรวจสอบ
 • Mobius band วงแหวนโมบิอุส
 1. ความรับผิดชอบในการเข้าเรียนรู้บทเรียนจาก MOOC และการมีส่วนร่วม
  • การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 36%
 2. ความรู้ (Knowledge) ตามมาตรฐานกำหนด
  • แบบทดสอบ 40%
 3. ทักษะด้านปัญญา (Cognitive skills)
  • ชิ้นงาน 24%

หมายเหตุ: % รวมที่แสดงใน ตาราง โครงสร้างเนื้อหา และแผนการจัดการเรียนรู้ รวมจึงเป็น 65% (เวลาเข้าเรียน 35%) ผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนว่าผ่าน ต้องเข้าเรียนครบทุกบทเรียนจำนวน 10 ชั่วโมงและได้ผลการสอบ(ด้าน 2 และ 3)ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป
 

 • ควรเรียนรู้จาก MOOC ร่วมกับ ช่องทางการเรียนรู้อื่น โดยมีการนำความรู้ความเข้าใจไปทดลองใช้ เช่น จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM based learning
 • เน้นการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน share & learn

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC CF

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}