Enroll

การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน|3D Model design & printing for community service

  Course Number mu007
  Classes Start
  Estimated Effort 02:00

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

 ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา MU007 

 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน 

 3D Model design & printing for community service  


รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

เกี่ยวกับรายวิชา

เป็นรายวิชาสำหรับผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษา หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบ การเข้าใจมุมมอง 3 มิติ หลักการเขียนแบบ 3 มิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโมเดล 3 มิติเพื่อสร้างชิ้นงาน โปรแกรมที่เป็น Freeware , License และความแตกต่างของความสามารถของโปรแกรมนั้นๆ หลักการและทฤษฎีด้านวัสดุสำหรับการพิมพ์ 3มิติ เส้น Filament ชนิดต่างและคุณสมบัติ ลำดับการออกแบบด้วยโปรแกรม ขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยเทคนิคต่างๆ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เวอร์เนีย เป็นต้น แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานและตัวอย่างงานที่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด หลักการออกแบบเกี่ยวกับทางกล การทดแรง การใช้เฟือง การออกแบบเฟืองทดแรงต่างๆ ข้อต่อ ข้อพับ สลัก โปรแกรมวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน เทคนิคการพิมพ์โมเดล 3 มิติ การจัดวางชิ้นงานก่อนพิมพ์เพื่อให้ผลพิมพ์ออกมาดีที่สุด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

2.1. รูหลักการมุมมอง 3 มิติ และหลักการเขียนแบบเบื้องต้น รู้จักอุปกรณวัดระยะตางๆที่จําเปนในการออกแบบวัตถุ ชิ้นงาน
   รูหลักการดานวัสดุ ชนิดของพลาสติกแบบตางๆ คุณสมบัติกับการใชงาน รู้จักประเภทของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)
   รูจักโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบขึ้นวัตถุ 3มิติ  รูวิธีคิดในการออกแบบเชิงสรางสรรค รูการจัดวางวัตถุในแบบตางๆก่อนพิมพ์

2.2.  สามารถอ่านและเข้าใจในงานเขียนแบบเบื้องต้นได้ และบอกถึงความแตกต่างในมุมมองต่างๆของวัตถุ 3 มิติ
    สามารถนำอุปกรณ์เพื่อการวัดระยะของชิ้นงานได้ และสามารถบอกถึงความแตกต่างของเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆได้
2.3. สามารถใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบขึ้นรูป 3 มิติได้ในวิธีต่างๆดังนี้
    - การนำรูปเลขาคณิต 2 มิติเพื่อขึ้นรูปเชิง 3 มิติ และปรับเปลี่ยนขนาดได้
    - การนำวัตถุรูปทรง 3 มิติ เพื่อขึ้นรูปและปรับเปลี่ยนขนาดรูปทรงได้
    - การหมุนปรับชิ้นงาน วัตถุที่ขึ้นรูป เพื่อการจัดวางตำแหน่งให้ได้ชิ้นงานได้
    - การผสมผสาน รวมชิ้นวัตถุ แยกชิ้นวัตถุ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการได้
    - การลบคม เฉือนแต่งชิ้นงาน เพื่อเติมหรือปรับรายละเอียดของชิ้นงานให้เหมาะสมได้
2.4. สามารถออกแบบโมเดลขึ้นเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานจริง สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ได้และ
   สามารถการปรับแตงโมเดลเพื่อความเหมาะสมในการพิมพได้

พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนเรียนวิชานี้

ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมประยุกต์พิ้นฐานเช่น Microsoft Office ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : worawit.isr@mahidol.edu

ดร.สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ์

ดร.สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ

ดุษฏีบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (ระบุเอกสาร ตำรา เว็บไซต์ ฯลฯ)

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)

การวัดผล - แบบฝึกหัด 48 % แบบทดสอบ 12 % สอบวัดผล 40 % เกณฑ์ผ่าน - ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าหรือเท่ากับ 40 %

คำถามที่ถามบ่อย

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนวิชานี้?

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้เรียนในวิชานี้ โปรแกรมหลัก Autodesk 123D Design โปรแกรมเสริม ได้แก่ STL Viewer

ดาวน์โหลดได้ที่ Autodesk 123D เลือก 123D Design และทำการติด,ตั้งโปรแกรม>

จำเป็นต้องมีเครื่องพิมพ์ 3D เป็นของตนเองหรือไม่หากต้องเรียนวิชานี้

ไม่จำเป็นต้องมี หากจะพิมพ์ชิ้นงานต้องส่งไฟล์งานไปยังหน่วยงานที่มีบริการพิมพ์ชิ้นงาน 3D

"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}