การตลาดเชิงสร้างสรรค์|Creative Marketing|創意行銷/ 创意营销

  Course Number nou001
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1 Hr/week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ จะทำการถอดโครงสร้างทฤษฎีการตลาดแบบดั้งเดิมก่อน โดยอาศัยการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อชักนำให้ผู้เรียนสังเกตและขบคิด ถึงสาเหตุของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของรูปแบบการตลาด หลังจากที่มีความเข้าใจและความรับรู้ด้านทฤษฎีและรูปแบบการตลาดที่ถูกต้องแล้ว จึงจุดประกายให้ผู้เรียนนำเอาความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปในรูปแบบการตลาด จากนั้นจะอธิบายถึงแนวความคิด “การตลาด 3.0” ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และวิธีการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างโครงให้กับรูปแบบการตลาด ทำให้การตลาดนอกจากจะเป็นแหล่งที่มาสำคัญของผลประโยชน์แล้ว ยังสามารถถ่ายทอดความตั้งใจดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์และผู้สร้างสรรค์ไปสู่ลูกค้า เพื่อหยั่งรากลึกสู่จิตใจอีกด้วย

ภาษา:ภาษาจีน(Chinese)中文

คำบรรยาย:ภาษาไทย/ English/ ภาษาจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม(繁體中文)/ ภาษาจีนประยุกต์แบบตัวย่อ(简体中文)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อาศัยการอภิปรายเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตลาดที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แนะนำขั้นตอนของวิวัฒนาการทางการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

3. ชักนำอุตสาหกรรม รัฐบาล และวงการวิชาการ ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นโดยทำการสำรวจธรรมชาติของการตลาดเชิงสร้างสรรค์ และในระหว่างกระบวนการเรียนรู้นี้ ก็สามารถแสวงหาหนทางที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความเป็นไปได้ให้มากขึ้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การตลาด”และ“การตลาดเชิงสร้างสรรค์”รวมถึง ภาษาจีนธุรกิจ ล้วนสามารถเข้าร่วมได้

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

Week1: ทักษะพื้นฐานด้านการตลาด (Marketing Basics)

Week2: การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 1.0 (Creative Marketing 1.0)

Week3: การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 2.0(Creative Marketing 2.0)

Week4: การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3.0(Creative Marketing 3.0)

Week5: วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ และการตลาด (Culture, Creativity and Marketing)

Week6: การตรวจดูและการสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลทางการตลาด (Marketing Result Examination and Recreation)

เกณฑ์การวัดผล

ได้คะแนนเกิน 60 คะแนนถือว่าผ่าน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. การทดสอบออนไลน์ (Online quizzes, 75%) : 5 สัปดาห์แรกมีการทดสอบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถทำการตอบคำถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

2. รายงานปลายภาค (Final report, 25%) : มีการออกแบบหัวข้อจำนวนหนึ่ง ภายใต้เนื้อหาของรายวิชาผู้เรียนกรุณาส่งมอบรายงานปลายภาคตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่จื้อเหริน (Assistant Professor, Dr. Louis Lee)

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสือเจี้ยน (Shih Chien University)

-กรรมการที่ปรึกษาของกองทุนเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ (ICDF)

Course Staff Image #2

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ (Olan Sumananusorn)

On-line Instructor

-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร National Development, National Taiwan University

e-mail: linhanfa@gmail.com

CC Image #1

This work by National Open University(NOU) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}