Skip to main content

การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์

Enrollment is Closed

ชื่อรายวิชา

การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์
(E-Commerce Website Development for Online Business)


เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ และกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ อาทิ ศิลปะการออกแบบ หลักการใช้สี ตัวอักษร และการออกแบบภาพสัญลักษณ์ การสร้างหน้าเว็บเพจและการปรับแต่งส่วนแสดงผลด้วยภาษามาตรฐานของเทคโนโลยีเว็บ HTML5 และ CSS3 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Joomla & VirtueMart และ การทำให้เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ติดอันดับการค้นหาด้วย Search Engine อย่างมืออาชีพและน่าเชื่อถือ


วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

LO1 อธิบายความหมาย ประเภท และ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ e- Commerce ได้อย่างถูกต้อง
LO2 อธิบายหลักการทำงาน การจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะ คุณลักษณะของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
LO3 อธิบายประเภทและหลักการใช้สี ออกแบบตัวอักษร ภาพสัญลักษณ์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
LO4 อธิบายโครงสร้างและใช้งาน Element/Tag พื้นฐานของ HTML5 ได้อย่างถูกต้อง
LO5 อธิบายและประยุกต์ใช้งาน Tag ของ HTML5 และ CSS3 เพื่อปรับแต่งส่วนแสดงผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
LO6 บอกขั้นตอนการติดตั้ง Joomla & VirtueMart รวมทั้งกำหนดค่าการใช้งานและการปรับแต่งค่าเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
LO7 อธิบายขั้นตอนการใช้งานบทความ บนเว็บไซต์ เมนู คอมโพเนนต์ และมอดูลบนเว็บไซต์ Joomla ได้อย่างถูกต้อง
LO8 อธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการร้านค้าบนเว็บไซต์ e-Commerce ด้วย VirtueMart ของ Joomla ได้อย่างถูกต้อง
LO9 อธิบายแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce ให้มีความน่าเชื่อถือและติดอันดับการค้นหาด้วย Search Engine ได้อย่างถูกต้อง

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เนต การเขียนเว็บอย่างง่ายด้วยภาษา html เป็นต้น


เกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล

ผู้เรียนจะต้องได้คะแนนเก็บอย่างน้อย 70% โดยแบ่งการเก็บคะแนนเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- กิจกรรมระหว่างเรียน 25%
- ทดสอบย่อย 45%
- สอบปลายภาค 30%

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ดร.ศุภชานันท์ วนภู

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์

อาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัลและแอนิเมชั่น

ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


คำแนะนำในการเรียน

- ผู้เรียนควรจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ระบบ เพื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมตามโครงสร้างรายวิชา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
- การเรียนในภาคปฏิบัติการ ผู้เรียนควรทดลองติดตั้งและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA