Skip to main content

โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents)

Enrollment is Closed

การใช้งานโปรแกรม LaTeX

 

เกี่ยวกับบทเรียน 

เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เขียนบทความทางวิชาการ งานวิจัย และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภายในการเรียน การสอน และการทำวิจัย ให้แก่นิสิต อาจารย์ผู้ที่สนใจ
ทั่วไป


ผู้สอน(Instructors)

 

ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์

 • อาจารย์/ผู้สอน

 • รายวิชาโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ
  (LaTeX program for academic documents)

 • Email : teeraparbc@nu.ac.th

 

นายสุวิจักษ์ สุภาวงค์

 • ผู้ช่วยพัฒนาระบบ

 • รายวิชาโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ
  (LaTeX program for academic documents)

 • Email : suwichaks@nu.ac.thวัตถุประสงค์ของรายวิชา

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรม LaTeX
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการผลิตเอกสารทางวิชาการเบื้องต้นได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการสร้างเอกสารทางวิชาการที่หลากหลายได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบเอกสารที่เหมาะสม สำหรับเอกสารทางวิชาการในแต่ละประเภท
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม LaTeX เพื่อต่อยอดได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานทางวิชาการที่เหมาะสมโดยใช้LaTeX ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :    10 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :    1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :    เรียนรู้ด้วยตนเอง
กำหนดการสอน :     19 มิถุนายนยน 2560 - 30 กันยายน 2560
   * เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
   * ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :    ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ :    วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :    ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :    ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :    การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คุณสมบัติผู้เรียน :

   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

รายวิชานี้เหมาะสมกับ : 

   นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี):

   ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า  60% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  


เกณฑ์การวัดผล

รายวิชาโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ มีการเก็บคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน (%) โดยแบ่งเป็น

 1. เก็บคะแนนจาก Quiz ครั้งละ 5% ทั้งหมด 10 ครั้ง รวมเป็น 50%
 2. เก็บคะแนนจาก Homework ทุก ๆ สองสัปดาห์(5 ครั้ง) ครั้งล่ะ 10% รวมเป็น 50%

โดยผู้เรียนจะต้องมีคะแนนรวม ตั้งแต่ 60 % ขึ้นไป ถือว่า ผ่านหากผู้เรียนมีคะแนนรวมน้อยกว่า 60 % ถือว่า ไม่ผ่าน

 


 

 

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  nu002
 2. Classes Start

 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  1 Hours per week