สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคบทบาทของประชาชน (Architecture and Sustainable Development for Everyone)

  Course Number nu006
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1 Hour/Week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาที่ยั่งยืน และลักษณะของสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน แนวความคิด แนวทางการประยุกต์ และ ปฏิบัติผ่านบทบาทของผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ประเด็นการพิจารณาด้านการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน การบริหารการใช้งานอาคารและพื้นที่แวดล้อม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ภายหลังจากที่เรียนจบหัวข้อทั้ง 5 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ

1. มีความรู้ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของตน/ประชาชนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. สามารถแยกแยะเปรียบเทียบความรู้ที่ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

4. สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

5. สามารถสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6. สามารถนำเสนอแนวทางและ/หรือแนวความคิดด้านพฤติกรรมและ/หรือการใช้งานอาคารเพื่อความยั่งยืนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนได้

การวัดประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลทั้งสิ้นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นการประเมินผลในหมวดต่าง ๆ ดังนี้

1. การประเมินผลการเรียนรู้จากคําถามปรนัยแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ร้อยละ 70

2. การประเมินผลความตั้งใจ และการเข้าร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 30 (จากการเข้าร่วมทํา Pre-test การทดสอบความรู้ย่อย และการทํากิจรรมในบทเรียน)

โดยนิสิตผู้ได้รับการประเมินผลมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และแบบประเมินผล ความพึงพอใจรายวิชา จะได้รับการพิจารณาให้ผ่าน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี

ภาควิชา สถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #2

นายประรินทร์ บุตรดี

ผู้ช่วยสอน

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}