Skip to main content

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

Enrollment is Closed

เกี่ยวกับรายวิชา

      ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยนงานเปลี่ยน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การออกแบบคนที่เหมาะสมกับงาน และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล.

       คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมี
                - นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
       วัตถุประสงค์การเรียนรู้
                - มีความรู้ และคระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยน งานเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล
                - เข้าใจ และสามารถอธิบาย แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยศึกษาจากกรณีศึกษา และค้นคว้าเพิ่มเติมจา>
                - สามารถวิเคราะห์และอภิปรายถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี กระบวนการและนำไปใช้
       นโยบายการวัด เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน
                - ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบหลังเรียน 50%

รายชื่อผู้สอนและทีมงาน1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง  (varinthorn.b@gmail.com)

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร


2. อาจารย์ลิขิต สมบูรณ์ (hr@ampacet.com)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท Ampacet - Asia Pacific

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    nu022
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    5 ช.ม. / สัปดาห์