นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education)

  Course Number psru001
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 5 Hr/Week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (แบ่งตามประเภทของการเรียนรู้ตาม BLOOM’S TAXONOMY หรือ OUTCOME BASE)

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ขอบข่าย และคุณค่าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมและรังสรรค์นิยมได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการเลือกและใช้สื่อการสอนได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดหมวดหมู่แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

ทีมผู้สอน

Course Staff Image #1

ว่าที่ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail:buncha2510@gmail.com


Course Staff Image #1

ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: piyamanasv@psru.ac.th

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนสอบผ่านในรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
      คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้+แบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็น 60 คะแนน
      คะแนนสอบหลังการเรียนรู้ (Final Exam) 40 คะแนน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด/จำนวนหน่วยกิต (หากเป็นรายวิชาในหลักสูตรปกติ)
          15 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง
          5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ / จำนวน 3 สัปดาห์

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน (หากมี)
          -

ระดับของเนื้อหารายวิชา
          ปริญญาตรี.......นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา........

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม)
          เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา
          ระดับเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา
          นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}