เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา

  Course Number psu003
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2
Enrollment is Closed

banner

PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATIONS

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการผลิตภาพถ่ายการใช้เครื่องมือและการบํารุงรักษาที่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Theories and principles of photography and photographic material production, photographic equipment operation and maintenance, and application of photographic materials for instruction and communication in human resource development.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของการถ่ายภาพบุคคลได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นในการถ่ายภาพบุคคลได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อสร้างคุณลักษณะทางด้านอารมณ์ ศิลปะ และความรักในการถ่ายภาพให้แก่ผู้เรียนได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดแสงในการถ่ายภาพได้

6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล High Key และ Low Key

7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล Outdoor

ผู้สอน (INSTRUCTOR)

Course Staff Image #1

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Course Staff Image #1

อาจารย์ชไมพร อินทร์แก้ว

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน :  มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
* เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : -
รายวิชานี้เหมาะสมกับการประเมินผล : นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
การประเมินผล :  ผู้เรียนผ่านการประเมินการส่งงานที่ได้รับมอบหมายร้อยละ 6o
ผู้เรียนผ่านการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้อยละ 60
ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
TIME TABLE
Course Staff Image #1
cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}