การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool)

  Course Number rmutt001
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

รายวิชา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Homeschool

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สิทธิ และสิทธิประโยชน์ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้ และมุมมองของมาตรฐานการศึกษาโดยครอบครัว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ สิทธิและสิทธิประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถบอกบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในโลกแห่งเสรีภาพการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโดยครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของไทย

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}