เทคโนโลยี SMART GRID (Smart Grid)

  Course Number rmutt003
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

รายวิชา

เทคโนโลยี SMART GRID

Smart Grid

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์, นักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

คำอธิบายรายวิชา

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสายส่งอัจฉริยะ การวิเคราะห์การไหลของกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะ การจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และการวิเคราะห์เสถียรภาพระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะงานช่างพื้นฐานได้

2. ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสายส่งอัจฉริยะได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและการวิเคราะห์การไหลและการจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายและการวิเคราะห์การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์เสถียรภาพระบบไฟฟ้าอัจฉริยะได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}