Skip to main content

การแปรรูปอาหาร (Food Processing)

Enrollment is Closed

รายวิชา

การแปรรูปอาหาร

Food Processing

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหาร กรรมวิธีการแปรรูปอาหารโดยใช้เอมไซม์ในอาหาร กรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้ง และกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแช่แข็ง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปอาหารได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอาหารได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีความร้อนได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยวิธีการแช่แข็งได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. Course Number

    rmutt007
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์