วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science)

  Course Number rmutt011
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

รายวิชา

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

Fundamentals of Data Science

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ดร.พิทยา พุ่มพวง
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

ผศ.ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล การออกแบบการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหาข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบและสร้างรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและเสียงที่มีความสัมพันธ์กัน ทำการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ทราบแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล

2. เข้าใจกระบวนการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}