แคลคูลัสสำหรับวิศวกร (Calculus for Engineer)

  Course Number rmutt014
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite

รายวิชา

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร

Calculus for Engineer

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

กลาง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดและอาจารย์ผู้สอน

ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

อ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

อ.โอม สถิตยนาค
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail : rmutt.mooc@gmail.com

คำอธิบายรายวิชา

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจความหมายของลิมิต

2.หาลิมิตของฟังก์ชันได้

3.อธิบายความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้

4.เข้าใจการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตได้

6.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยได้

7.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้กฎลูกโซ่ได้

8.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายได้หา

9.หาอนุพันธ์อันดับสูงได้

10.แก้ปัญหาเกี่ยวกับความชันของกราฟได้

11.ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาความเร็วและความเร่ง

12.ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน

13.เข้าใจค่าเชิงอนุพันธ์และการหาค่าโดยประมาณ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}
Completion
No data
{{all_data.statistic.completion}}
Did not finish the course
No data
{{all_data.statistic.no_finish}}