ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Introduction to Data Analytics on Social Media)

  Course Number rsu004
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hours/Week
Enrollment is Closed

รายวิชา ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์

Introduction to Data Analytics on Social Media

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนารายวิชาโดย

ผศ.ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

ดร. กานต์ ยงศิริวิทย์

อ. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสกัดข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ

คณาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

กานต์ ยงศิริวิทย์ ดร. กานต์ ยงศิริวิทย์

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน E-MAIL
Todsanai.c@rsu.ac.th

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :

2 ชั่วโมงการเรียนรู้

เรียนแบบออนไลน์ 100%

เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ประเภทของการเรียนในรายวิชา :

เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

กำหนดการสอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2562 - วันที่ 30 สิงหาคม 2562
  • เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท (หรือ 10 ชั่วโมงเรียนรู้)
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
  • แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
  • รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :

ไม่มี

สื่อการเรียนรู้ :

วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิ้งก์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาหลักของสื่อการสอน :

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :

ระดับกลาง

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :

ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติผู้เรียน :

- สามารถใช้งานคอมพิว และ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

- สามารถติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือของตนเองได้

- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

- มีบัญชี Gmail

รายวิชานี้เหมาะสมกับ :

นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 

นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1) ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้

2) ผู้เรียนสามารถอธิบายจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

3) ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการสกัดข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์

4) ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น

5) ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี) :

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประมวลรายวิชา :

ประมวลรายวิชา (PDF)

 

ปฏิทินการสอน

เปิดสอน :

⋅ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน การทำกิจกรรม แบบทดสอบ และข้อสอบทั้งหมด :

⋅ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

 

 


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

ผลิตโดย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

 

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}