เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology

  Course Number stou006
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 10:00
Enrollment is Closed

[ แนะนำรายวิชา ]


" รู้และทำได้ "

 

เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ โดยนำเสนอสาระสำคัญประกอบไปด้วย

  • แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และ
  • การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันสำหรับการออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล

[ คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน ]

" ใคร ๆ ก็เรียนได้ "

เพียงแค่คุณอยากจะเรียน .... เราช่วยคุณได้...

 

เมื่อเข้ามาเรียนแล้ว...คุณจะสร้างสื่อดิจิทัลได้เก่งมากขึ้น

  • คุณจะถ่ายรูปได้สวยงาม
  • คุณจะสร้างสื่อเสียงได้อย่างตื่นเต้นและน่าสนใจ
  • คุณจะบันทึกและตัดต่อวิดีโอได้
  • คุณจะรู้วิธีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งหมดนี้ คุณสามารถทำได้ด้วย " สมาร์ทโฟน "

 

[ รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา ]

การประเมินผลวัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวนเรื่องละ 10 ข้อ ผลคะแนนแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้

[ ทีมผู้สอน ]

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ณ นครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: Kodchakorn.Nan@stou.ac.th


Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: Gan.Cha@stou.ac.th


Course Staff Image #3

อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: Poom.Jua@stou.ac.th


Course Staff Image #4

อาจารย์ยุทธนา ลิลา

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Course Staff Image #5

อาจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

email: witoon.won@stou.ac.th


cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enrollment is Closed

Statistic

Enrollments
No data
{{all_data.statistic.enrollment}}