Skip to main content

คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer)

เกี่ยวกับรายวิชา


ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบจำนวน ระบบเลขฐาน การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิก พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐาน


คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้


  • บอกความหมายและความสำคัญของคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
  • อธิบายหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  • ยกตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  • วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
  • สร้างเกณฑ์สำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์กับสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหา

การวัดผล


ผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนว่าผ่าน ต้องเก็บสะสมแต้มการผ่านการเรียนรู้ หรือ RC (route-check) ที่เรียกว่า “MATHCOM - RC” ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ของรายวิชานี้ให้ครบถ้วนทั้ง 37 จุด ทำการบ้านส่งครบทั้ง 9 ครั้ง และสอบประเมินการเรียนรู้ทำข้อสอบปลายภาคให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

Course Staff


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
pichak@sut.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยสอน

นายภัทรพล ศรีรักษ์

ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
pattarapol@sut.ac.th

คำแนะนำการเรียนรู้


1) ผู้เรียนควรแบ่งเวลาสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างน้อยหัวข้อบทเรียนละ 2 ชั่วโมง

2) ผู้เรียนควรเข้าเรียนรู้บทเรียนจำกระบบ MOOC ร่วมกับช่องทางการเรียนรู้อื่นโดยมีการนำความรู้ในแต่ละเรื่องไปฝึกฝนแก้โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ

3) เน้นการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน-ผู้สอน

สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาสิทธิ์แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

Enroll