การสร้างวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC (VideoX-Thai)

  Course Number VideoX-Thai
  Classes Start
  Classes End
  Estimated Effort 2 Hours per Week
Enrollment is Closed

หากมีปัญหาการลงทะเบียนหรือสอบถาม คลิกเพื่อติดต่อผู้สอน หรือ คลิกเพื่อไปหน้าหน่วยงาน

If you have any problems registering or inquiring Click to contact instructor หรือ Click to go to the microsite


รายวิชา VideoX เป็นการแนะนำกระบวนการในการสร้างวิดีโอสำหรับระบบ Thai MOOC หลังจากการเรียนรู้วิชานี้แล้วคุณจะสามารถแยกแยะถึงการผลิตวิดีโอที่ดีและทำการติดตั้งบนรายวิชาบนระบบ Thai MOOC ได้ โดยทราบหลักการในการจัดแบ่งเนื้อหาและนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นด้วยการถ่ายทำด้วยกล้อง สร้างแผนการผลิตวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรและความสามารถของทีมงานอย่างเหมาะสม สามารถแยกแยะถึงกระบวนการหลักที่ใช้ในการผลิตวิดีโอ เข้าใจว่าแต่ละวิธีมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ด้านเทคนิค ด้านกายภาพและการเดินทาง และนำสิ่งที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นมาเพื่อสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพดี และสร้างความน่าสนใจด้วยเทคนิคการปรับแต่งภาพและวิดีโอ • LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ (Use) ในการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้
 • LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) กระบวนการในการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้
 • LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้าง (create) เนื้อหาสำหรับการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้
 • LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าถึง (Access) การผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้


 • Introduction
 • ขั้นตอน Pre-Production
 • ขั้นตอน Production
 • ขั้นตอน Post-Production
 • ขั้นตอน Delivery
 • แหล่งความรู้เพิ่มเติม


 • รายวิชานี้เหมาะสำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่ผลิตสื่อในรายวิชาสำหรับใช้ในระบบ www.ThaiMOOC.org • การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้
 • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้
 • Enrollment is Closed

  Statistic

  Enrollments
  No data
  {{all_data.statistic.enrollment}}
  Completion
  No data
  {{all_data.statistic.completion}}
  Did not finish the course
  No data
  {{all_data.statistic.no_finish}}