Skip to main content

จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ (Developmental Psychology in Elderly) WU-MOOC

   จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต :    5 ชม
   จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/
   หรือต่อครั้ง :
   1 ชั่วโมง
   ระดับของเนื้อหารายวิชา :    เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
   ประเภทของการเรียนในรายวิชา :    เรียนด้วยตนเอง (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
   ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา :    เบื้องต้น
   รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผล:    การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

    (1) แบบฝึกหัดหลังเรียน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน

    (2) การบ้าน จำนวน 1 ครั้ง 20 คะแนน

    (3) ทดสอบย่อย (quiz) จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน

    (4) สอบประมวลความรู้ (เนื้อหาทั้งหมด) 30 คะแนน

 
 คำอธิบายรายวิชา

            วัยสูงอายุเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต บุคคลวัยนี้มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าบุคคลทุกวัย ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตในแบบฉบับและบริบทของตน ได้พบกับประสบการณ์ที่มีความสุข ความประทับใจ และความทุกข์ รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้สูงอายุบางรายเป็นเสมือนที่พึ่งทางใจของทุกคนในครอบครัว บางรายมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่คนรุ่นหลังด้วยความสุขและภาคภูมิใจ บางรายดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก ในช่วงท้ายของวัยจะเป็นช่วงชีวิตที่ต้องพบกับการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลผู้เป็นที่รัก ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุข ขณะที่ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถผ่านเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่

            การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของบุคคลวัยสูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจและอารมณ์ ความต้องการของบุคคลวัยสูงอายุ ปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อย แนวทางแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคคลวัยสูงอายุ การเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับบุคคลวัยสูงอายุ

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

            LO1 : อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของบุคคลวัยสูงอายุได้

            LO2 : อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม/ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อบุคคลวัยสูงอายุได้

            LO3 : อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลวัยสูงอายุได้

            LO4 : ระบุปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อย แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุได้

            LO5 : ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคคลวัยสูงอายุและการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับบุคคลวัยสูงอายุได้

 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

            ไม่มี

 
 ปฏิทินการสอน

 วันจันทร์ ที่ 17 เม.ย. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 23 เม.ย. 2560  แนะนำรายวิชา และบทเรียนออนไลน์
 วันจันทร์ ที่ 24 เม.ย. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 30 เม.ย. 2560  บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของบุคคลวัยสูงอายุ
 วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 7 พ.ค. 2560  บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม/ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อบุคคลวัยสูงอายุ
 วันจันทร์ ที่ 8 พ.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 14 พ.ค. 2560  บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ
 วันจันทร์ ที่ 15 พ.ค. 2560 –  วันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ค. 2560

 บทที่ 4 ปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อยในบุคคลวัยสูงอายุและแนวทางแก้ไข

 วันจันทร์ ที่ 22 พ.ค.2560 – วันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ค. 2560  บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาวะในวัยสูงอายุ (เรียนรู้อยู่ร่วมกัน)
 วันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 4 มิ.ย. 2560  สอบประมวลความรู้(เนื้อหาทั้งหมด)และประเมินบทเรียน

 
 ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

(Assoc.Prof.Dr.Wipawan Chaoum Pensuksan)

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   e-mail : pwipawan@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (Mr.Jiraphat Nawarat)

อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : nsuparoe@wu.ac.th

Course Staff Image #2

ดร.ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ(Dr.K.Sinsak Suvanchot)

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

e-mail : ksinsak@gmail.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  wu003
 2. Classes Start

  May 01, 2017
 3. Classes End

  Jun 04, 2017
 4. Estimated Effort

  1
Enroll