Skip to main content

จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ (Developmental Psychology in Elderly)

Enrollment is Closed
   จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต :    5 ชม
   จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/
   หรือต่อครั้ง :
   2 ชั่วโมง
   ระดับของเนื้อหารายวิชา :    เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
   ประเภทของการเรียนในรายวิชา :    เรียนด้วยตนเอง (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
   ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา :    เบื้องต้น
   รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผล:    การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

    (1) แบบฝึกหัดหลังเรียน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน

    (2) การบ้าน จำนวน 1 ครั้ง 20 คะแนน

    (3) ทดสอบย่อย (quiz) จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน

    (4) สอบประมวลความรู้ (เนื้อหาทั้งหมด) 30 คะแนน

    กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น “ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ “ไม่ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 50

 
 คำอธิบายรายวิชา

            วัยสูงอายุเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต บุคคลวัยนี้มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าบุคคลทุกวัย ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตในแบบฉบับและบริบทของตน ได้พบกับประสบการณ์ที่มีความสุข ความประทับใจ และความทุกข์ รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้สูงอายุบางรายเป็นเสมือนที่พึ่งทางใจของทุกคนในครอบครัว บางรายมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่คนรุ่นหลังด้วยความสุขและภาคภูมิใจ บางรายดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก ในช่วงท้ายของวัยจะเป็นช่วงชีวิตที่ต้องพบกับการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลผู้เป็นที่รัก ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตต่ออย่างมีความสุข ขณะที่ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถผ่านเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่

            การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของบุคคลวัยสูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจและอารมณ์ ความต้องการของบุคคลวัยสูงอายุ ปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อย แนวทางแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคคลวัยสูงอายุ การเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับบุคคลวัยสูงอายุ

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

            LO1 : อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของบุคคลวัยสูงอายุได้

            LO2 : อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม/ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อบุคคลวัยสูงอายุได้

            LO3 : อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลวัยสูงอายุได้

            LO4 : ระบุปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อย แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุได้

            LO5 : ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคคลวัยสูงอายุและการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับบุคคลวัยสูงอายุได้

 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

            ไม่มี

 
 ปฏิทินการสอน

 วันจันทร์ ที่ 17 ก.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.ค. 2560  แนะนำรายวิชา และบทเรียนออนไลน์
 วันจันทร์ ที่ 24 ก.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 30 ก.ค. 2560  บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของบุคคลวัยสูงอายุ

 บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้านบสังคม/ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อบุคคลวัยสูงอายุ

 วันจันทร์ ที่ 31 ก.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 6 ส.ค. 2560  บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ

 บทที่ 4 ปัญหาหรือภาวะวิกฤติที่พบได้บ่อยในบุคคลวัยสูงอายุและแนวทางแก้ไข

 วันจันทร์ ที่ 7 ส.ค.2560 – วันอาทิตย์ ที่ 10 ส.ค. 2560  บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาวะในวัยสูงอายุ (เรียนรู้อยู่ร่วมกัน)

 สอบประมวลความรู้(เนื้อหาทั้งหมด)และประเมินบทเรียน

 
 ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

(Assoc.Prof.Dr.Wipawan Chaoum Pensuksan)

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   e-mail : pwipawan@wu.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (Mr.Jiraphat Nawarat)

อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : nsuparoe@wu.ac.th

Course Staff Image #2

ดร.ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ(Dr.K.Sinsak Suvanchot)

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

e-mail : ksinsak@gmail.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”