Skip to main content

จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น Developmental Psychology in Adolescent WU-MOOC

   จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต :    5 ชม
   จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/
   หรือต่อครั้ง :
   1 ชั่วโมง
   ระดับของเนื้อหารายวิชา :    เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
   ประเภทของการเรียนในรายวิชา :    เรียนด้วยตนเอง (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
   ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา :    เบื้องต้น
   รายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผล:    การวัดผลมีคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น

    (1) แบบทดสอบย่อยในแต่ละสัปดาห์ จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

    (2) การบ้าน จำนวน 1 ครั้ง รวม 25 คะแนน

    (3) การสะท้อนคิดประสบการณ์การเรียนรู้ (reflection) 1 ครั้ง รวม 20 คะแนน

    (4) แบบทดสอบหลังเรียนของเนื้อหาทั้งหมด (สอบปรนัย)ในสัปดาห์ที่ 6 รวม 30 คะแนน

 
 คำอธิบายรายวิชา

            วัยรุ่นคือ พลังแห่งอนาคตของชาติที่มีความสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ท้าทาย และมีอุดมการณ์ ขณะเดียวกันก็เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่ดีต้องเผชิญปัญหาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ส่งผลให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตของชีวิตต่อเนื่องในระยะยาวอย่างไม่สามารถประมาณค่าความสูญเสียได้ การทำความรู้จักและเข้าใจโลกภายในของวัยรุ่นอย่างเป็นมิตร จนสามารถสร้างสรรค์พลังที่สอดคล้องกับวัยรุ่นช่วยให้ทั้งผู้เกี่ยวข้องและวัยรุ่นสามารถก้าวผ่านพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยรุ่นได้อย่างเข้าใจ ปลอดภัย และมีความสุข

            รายวิชานี้ช่วยให้ผูู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่นครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถวิเคราะห์กระบวนการเกิดและแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะพัฒนาการวัยรุ่น มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 ผ่านปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่น ตลอดจนการพัฒนาต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

 
 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

            LO1 : อธิบายลักษณะพัฒนาการวัยรุ่นด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้ถูกต้อง

            LO2 : อธิบายกระบวนการเกิดภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงในระยะพัฒนาการวัยรุ่น พร้อมทั้งแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้ถููกต้อง

            LO3 : อธิบายกลยุทธ์การสร้างเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่สุขภาวะวัยรุ่นได้ถูกต้อง

            LO4 : วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นได้ถูกต้อง

            LO5 : ระบุต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นได้ถูกต้อง

 
 คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

            ไม่มี

 
 ปฏิทินการสอน

 วันจันทร์ ที่ 17 เม.ย. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 23 เม.ย. 2560  แนะนำรายวิชา และบทเรียนออนไลน์
 วันจันทร์ ที่ 24 เม.ย. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 30 เม.ย. 2560  บทที่ 1 พัฒนาการวัยรุ่นด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 7 พ.ค. 2560  บทที่ 2 กระบวนการเกิดภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงในระยะพัฒนาการวัยรุ่นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงแห่งวัย
 วันจันทร์ ที่ 8 พ.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 14 พ.ค. 2560  บทที่ 3 กลยุทธ์การสร้างเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่สุขภาวะวัยรุ่น
 วันจันทร์ ที่ 15 พ.ค. 2560 –  วันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ค. 2560

 บทที่ 4 ปัจจุัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่น

 วันจันทร์ ที่ 22 พ.ค.2560 – วันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ค. 2560  บทที่ 5 ต้นทุนชีวิต
 บทที่ 6 แหล่งช่วยเหลือวัยรุ่น
 วันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 4 มิ.ย. 2560  สอบประมวลความรู้(เนื้อหาทั้งหมด)และประเมินบทเรียน

 
 อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร (Assoc.Prof.Dr.saifon Aekwarangkoon)

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-mail : asaifon@wu.ac.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  wu004
 2. Classes Start

  May 01, 2017
 3. Classes End

  Jun 30, 2017
 4. Estimated Effort

  1
Enroll