การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล | Digital Risk Management

คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Strategic Roadmap) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันหรืออุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุน การจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรและหลักการสื่อสารองค์กรเพื่อความสำเร็จตามแผนงาน และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
รายนามผู้สอน
สำนักงาน กพ.
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เปิดลงทะเบียน
11 September 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC