เส้นสายใยรัก ผ้าทอหันทราย | Hun Sai’s Hand-woven Fabric

SKCC001
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการออกแบบลายผ้าหันทราย ขั้นตอนการทำเส้นยืนและเส้นพุ่ง ขั้นตอนการทอผ้าหันทราย การเก็บรักษาผ้าทอหันทราย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. อธิบายประวัติความเป็นมาและวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าหันทรายได้
2. อธิบายการออกแบบลายผ้าหันทรายได้
3. อธิบายขั้นตอนการทำเส้นยืนและเส้นพุ่งได้
4. อธิบายขั้นตอนการทอผ้าหันทรายได้
5. อธิบายวิธีการเก็บรักษาผ้าทอหันทรายได้
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดลงทะเบียน
25 February 2022
ภาษาที่ใช้สอน
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC