การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นเบื้องต้น | The basic of creative fashion design

CMU023
คำอธิบายรายวิชา
การเรียนรู้เรื่องกระบวนการออกแบบแฟชั่นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์แฟชั่นให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น สำหรับอาชีพนักออกแบบแล้วการเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลในการออกแบบ เช่น องค์ประกอบในการออกแบบ ความรู้เรื่องสิ่งทอ กระแสนิยมของผู้บริโภคหรือเทรนด์ ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น การออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่นจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบในการสร้างสรรค์งานแฟชั่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อสร้างความหลากหลายทางแฟชั่น พัฒนาผลงานเดิม เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC