ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ | Nature, Health, and Behaviors

CMU041
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ (Nature, Health, and Behaviors) ได้นำเอาข้อมูลทางจิตวิทยา จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมศาสตร์ ที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรม มาสรุปและสร้างข้อแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงมีความจำเป็นต่อประชาชนทั่วไป ในการนำสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้เหมาะกับสุขภาพและพฤติกรรมที่ดีได้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อตนเอง คนรอบตัว และสังคมต่อไป
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
24 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC