การใช้ Google App for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน | Google App for Education in Classroom

CRRU006
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน การออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชุดเครื่องมือ Google App for Education ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะในการสร้างเอกสาร ฟอร์ม เว็บไซต์ และ Google Classroom สามารถประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

053-776-000

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC