นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน | The innovation of sustainable home

CU002
คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ
วิวัฒนาการของบ้าน ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่อยู่กับธรรมชาติ ใช้สายลม สร้างร่มเงาให้กับบ้าน ต่อมามนุษย์มีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่สภาพแวดล้อมกลับแย่ลง บ้านจึงต้องใช้พลังงานสูง จึงเป็นหน้าที่ของสถาปนิกและวิศวกรในการแสวงหาแนวทางต่างๆ ในการแก้ปัญหาบ้านให้ประหยัดพลังงานและทำให้บ้านเป็นที่อาศัยอย่างยั่งยืน กล่าวคือ บ้านต้องอยู่สบาย มีค่าบำรุงรักษาต่ำ ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ราคาต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เป็นโอกาสให้ทุกคนมีบ้านของตัวเองได้
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC