ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ | Describing figures in English

CU006
คำอธิบายรายวิชา
การบรรยายเนื้อหาประกอบด้วยกิจกรรม และการบรรยาย ได้แก่
1. แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต
2. แนะนำประโยคและวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต
3. แนะนำวิธีการการเขียนอธิบายตาราง กราฟ และชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC