การออกแบบสาร | Message Design

CU018
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบสารเป็นศาสตร์และศิลป์ที่นักออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจหลักการที่ใช้ในการออกแบบทั้งแนวคิด หลักการ ทฤษฎี โดยผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ของรับสาร ซึ้งประกอบด้วยการรับรู้ภาพ การรับรู้แผนผัง แผนภูมิ กราฟ การรับรู้ข้อความ และ ภาพข้อความร่วมกันซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ในการออกแบบบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือ เว็บการเรียนการสอนได้
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC