แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า | Clinical Practice Guideline for Rabies Exposure

DDC002
คำอธิบายรายวิชา
เคยรู้หรือไม่ “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย รักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การประเมินความเสี่ยงของการติดโรค การดูแลบาดแผลเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสโรค รวมทั้งการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยมุ่งเน้นให้บุคลการทางการแพทย์หรือผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคอย่างถูกต้อง
พัฒนาวิชาโดย

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

พัฒนาวิชาโดย

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เปิดลงทะเบียน
23 November 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC