เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก | FoodTech for Kitchen World

DEPA003
คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารขับเคลื่อนครัวโลก พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย บนระบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกช่วงวัยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการอาหารรายใหม่ มาตรฐานและข้อกำหนดด้านปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสุดท้าย คือการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(66) 0-2026-2333

(66) 0-2026-2333

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(66) 0-2026-2333

(66) 0-2026-2333

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC