IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร | Let's Start Smart Farm with IoT

DEPA006
พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(66) 0-2026-2333

(66) 0-2026-2333

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พัฒนาวิชาโดย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(66) 0-2026-2333

(66) 0-2026-2333

เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปิดลงทะเบียน
19 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC